הרשמת זוגות

אם טרם בחרתם תאריך, תוכלו לתת תאריך מוערך.
ניתן לשנות את תאריך החתונה מאוחר יותר.
לשימוש כשם משתמש וכיעד ליצירת קשר
אני מאשר את תנאי השימוש

תנאי שימוש באתר Weddingbook לתנאי השימוש המלאים   
 
הגלישה והשימוש באתר הנם אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש באתר לפי תקנון זה:
כללי

1.   תקנון זה מפרט את תנאי השימוש המחייבים באתר WeddingBook (להלן: "האתר"). האתר הינו בבעלותה של חברת וודינגבוק בע"מ ח.פ. 514295211 (להלן: "החברה") ומופעל על ידה.

2.   גלישה באתר ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים המוצעים באתר מבטאת ומהווה הסכמה לתנאי תקנון זה, והם יחולו על כל פעולה באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

3.   נודה לך על קריאת העמודים הבאים לצורך הבנה והיכרות עם התנאים לשימוש באתר. תנאי שימוש אלו (להלן: "ההסכם") מהווים הסכם משפטי מחייב בין החברה והאתר לבין כל גולש העושה שימוש בשירותים המוצעים, במידע קיים או במידע כלשהו שהושג באמצעות האתר.

4.   הגולש באתר (להלן: "המשתמש"), הנו כל העושה שימוש כלשהו בעמודי האתר, במידע שבו, בעיצובו, ברעיונותיו, בתכניו החזותיים והטקסטואליים, לרבות בממשקיו השונים, בשלמותם ו/או בחלקים מהם, לרבות שימוש פאסיבי כצפייה או עיון.

5.   לצורך תנאי שימוש אלה ייחשב כמשתמש גם כל מי שמשתמש בחלקי מידע, תוכנה, קבצים או ממשקים שהגיעו אליו בכל דרך, אף אם הגיעו אליו או למחשבו לאחר עיבוד כלשהו ו/או במנותק מהקשרם התוכני, הטקסטואלי ו/או החזותי כפי שהם מופיעים באתר.

6.   האתר מאפשר למשתמשים בו, בין היתר, לבנות פרופיל אישי ו/או אתר אישי לחתונתם, ולהזמין כל נמען לגלוש ולעיין בו (להלן: "ההזמנה"). לאתר אין שליטה ו/או בחירה למי תישלח הזמנה ולפיכך אין לראות בהזמנה פרסומת ו/או דואר שנשלח מטעם האתר. אם קיבלת הזמנה ממשתמש ובחרת לקבל אותה ולגלוש באתר, יחולו עליך תנאים אלה.

7.   כל האמור במסמך זה בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור במסמך זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.
 

רישום וכניסה לאתר

8.   המשתמש מצהיר כי עם הרשמתו לאתר ובמהלך השימוש בו, הוא מתחייב לפעול על-פי כל דין ובהתאם להסכם, ומצהיר כי באם לא יעשה כן, הוא יהא חשוף לסנקציות הקבועות בכל דין ובתנאי שימוש אלה.

9.   המשתמש מצהיר כי כל הפרטים אותם רשם בטופס ההרשמה הינם נכונים, מדויקים ומהימנים, וכן כל שאר הפרטים אותם על הנרשמים למלא בטופס הרישום (להלן: "פרטי הרישום"). בנוסף, הגולש מתחייב לשמור על פרטי הרישום נכונים ולעדכנם מעת לעת.

10.   לידיעת המשתמש, הגשת פרטים אישיים כוזבים בהקשר זה, לרבות ביחס לאמצעי תשלום, מהווה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז-1977.

11.   המשתמש מתחייב שלא לחלוק עם אחרים את הסיסמה המשמשת אותו לצורך כניסה לפרופיל שלו באתר, לא לאפשר כניסה של אחרים מלבדו לפרופיל ולא לפעול בכל דרך אחרת אשר עלולה לסכן את בטחון הפרופיל. בנוסף, המשתמש מתחייב לא להעביר את הפרופיל שלו באתר לאחר, אם לא קיבל לכך את אישור האתר, מראש ובכתב.

12.   חל על המשתמש איסור מוחלט לרשום אדם אחר לאתר ללא הסכמתו.

13.   על המשתמש האחריות הבלעדית לשמור את הסיסמה שלו ואת דרכי הגישה לשירותים בסודיות, תוך נקיטה בסידורי אבטחה מתאימים, כדי למנוע שימוש וניצול לרעה של חשבון המשתמש. על המשתמש להודיע לאתר מיידית על כל הפרת אבטחה או שימוש בלתי מורשה בחשבון.

14.   כל גולש מוזמן להשתמש באתר, כל עוד הוא מקבל את התנאים של תקנון זה וככל שהינו מעל גיל 18. עם זאת, החברה רשאית למנוע השתתפות של גולש כלשהו (בכל האמצעים העומדים לרשותה) בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא ואינה חייבת להסביר או לנמק כל החלטה בעניין.

15.   לתשומת ליבך, במקרים מסוימים, על פי שיקול דעת החברה, תוכל החברה להשעות משתמש מגישה לאתר או לאסור עליו את השימוש באתר או חלק משירותיו, במידה ויתברר כי הפרטים אותם מסר אינם נכונים. גולש שהשתתפותו נמנעה כאמור, לא יהיה רשאי לשוב ולהשתתף תחת שם משתמש אחר.

16.   בשלב זה השימוש באתר איננו כרוך בתשלום כלשהו, למעט כאמור בתקנון זה.


השימוש באתר

17.   המשתמש מתחייב כי לא יפר הוראות כל דין בקשר עם שימוש ו/או גלישה באתר, ומתחייב שלא לגרום ו/או לתרום במסגרת גלישתו באתר בהתנהגותו, מעשיו ומחדליו, במישרין ו/או בעקיפין, לפגיעה ו/או להפרה של כל דין, גם אם לא צוינו בתקנון זה במפורש, לרבות זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, לא לפרסם לשון הרע, לא לפגוע בפרטיות ובצנעת הפרט, לא להפר צו, לא לבצע פרסום אסור על פי דין, לרבות פרסומים מתוך דיונים בדלתיים סגורות, הפרה של הוראות צנזורה או פגיעה בזכויות צדדים שלישיים.

18.   כן מתחייב המשתמש כי לא ייעלה ו/או יפרסם באתר במישרין או בעקיפין כל חומר פורנוגראפי ו/או בעל אופי מיני בוטה ו/או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, ו/או חומר המעודד ו/או תומך ו/או מסייע  בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. למען הסר ספק מובהר כי האיסורים הנ"ל חלים כולם גם ביחס להעלאת קישורים לחומרים ו/או תכנים הפסולים כאמור.

19.   לאתר הזכות להסיר תכנים מהאתר או לחסום השתתפות של משתמש. אחריות המשתמש על התכנים תחול בין אם האתר ניצל את זכותו זו ובין אם לאו.

20.   המשתמש מתחייב שלא לפגוע בחברה או במשתמשים אחרים של האתר או ברשת האינטרנט בכלל, ובכלל זה להימנע מכל פגיעה ביכולתם ו/או הכבדה עליה לצרוך שירותים הניתנים באתר וכן להימנע כליל מאיסוף נתונים ו/או מידע על האתר, לרבות באמצעים טכנולוגיים, הפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או העתקת ו/או אחזור ו/או כריית מידע, להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באתר לרבות  בתכני הגולשים, תכנים פרסומיים ואחרים, ובכלל זה שלא להתערב בקוד המקור של האתר.
איסור זה כולל גם איסור על משלוח "דואר זבל", מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה או כל ניסיון למסור מידע או להציע שירותים או מוצרים שהחברה לא אישרה קבלתם.

21.   המשתמש מתחייב שלא ליטול חלק כלשהו ו/או לתרום או לסייע לפעילות שיתוף קבצים ושלא להשתתף ו/או לתרום להשתתפות בהעברת מידע ו/או הפניה ו/או יצירת קישורים לאתרי אינטרנט מפרים ו/או להפרת זכויות קנייניות של צדדים שלישיים.

22.   המשתמש מתחייב שלא להשתמש באתר ו/או לפעול באתר בקשר עם הפעולות הבאות: מסירת סיסמאות ו/או פרטים אישיים אודות גולשים ו/או הטרדת גולשים, התחזות לאחר, עשיית פרסום ו/או קידום מכירות מסחריים, תעמולה פוליטית ו/או קידום מתמודדים ומפלגות בבחירות, איסוף פרטים על משתמשים אחרים, העתקת פרטים ו/או מודעות מתוך האתר ופרסומם או הצגתם במקום אחר לצרכים מסחריים או באופן שעלול לפגוע בעסקי החברה, הצפת האתר בהודעות חוזרות, קידום תכנים מלאכותי, פרסום חומרים שקריים או מטעים.  

23.   המשתמש מתחייב להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לפעילות האתר ו/או לפעילות הגולשים בו, לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות האתר כדוגמת "וירוסים", "תולעים" ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר האתר, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש לאתר.

24.   המשתמש מתחייב ליידע את החברה, באופן מיידי, על כל אפשרות לפגיעה במשתמשים ו/או בצדדים שלישיים ו/או הפרה קיימת או צפויה של הוראות הדין, עקב ו/או כתוצאה מפעולות המשתמש או פעולות אחרות הידועות לו.

25.   המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחברה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות תקנון זה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות העברת פרטיו לצדדים שלישיים.

26.   השימוש המותר בתוכן הוא שימוש אישי ופרטי בלבד. המשתמש אינו רשאי לאפשר העברת התוכן או להרשות שימוש כלשהו בתוכן, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצדדים שלישיים.

27.   המשתמש מתחייב כי התוכן לא ישמש אותו ו/או אחרים למטרות רווח ו/או למטרות מסחריות או עסקיות כלשהן ו/או באופן שעלול לפגוע בעסקי החברה, ובכלל זה הצגת ו/או אחסון התוכן מחוץ לאתר, לרבות  אתרים אחרים ברשת האינטרנט או בכל מדיה אחרת.

28.   למען הסר כל ספק, מובהר בזה כי האיסור על שימוש מסחרי או עסקי בתוכן חל ביחס לכלל סוגי התוכן באתר, לרבות תכנים ופרסומים של צדדים שלישיים שאינם קנינה של החברה.

תוכן וקניין רוחני

29.   החברה הנה בעלת זכויות הקניין בכל המידע והתוכן באתר ובשירותים הקשורים לאתר, למעט תכנים או שירותים מאת צדדים שלישיים לגביהם יש לחברה זכויות שימוש.

30.   המונח "מידע" כולל את מאגרי הנתונים של האתר, השמות והסימנים המסחריים של האתר, פטנטים ומדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות (אך מבלי לגרוע), תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו – למעט תכני גולשים כהגדרתו של מונח זה בהסכם.

31.   המונח "תוכן" כולל את כל החומרים המופיעים באתר, לרבות מידע אינפורמטיבי, כתבות, מאמרים, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים אישיים של משתמשים, תמונות, קטעי וידאו ואודיו, הערכות וחוות דעת - בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים והמשתמשים באתר, בין אם הוא בבעלות האתר ובין אם הוא בבעלות צד שלישי, המאפשר לאתר זכות שימוש בו.

32.   אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את התוכן ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתוכן או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של החברה.

33.   המשתמש מתחייב כי הוא לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או כל חלק ממנו לרבות כל מוצר ו/או פלט של התוכן, לא ישכפל, יצלם, יעתיק ו/או ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך התוכן או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא, וכן כי לא יסייע לאחרים לעשות כן.

34.   מובהר כי אין להשתמש בתוכן לצורך יצירת ו/או פרסום לקט, אוסף, תקציר או מאגרי מידע וכן כל העתקה, הפצה, משלוח, העמדה לרשות הציבור, שידור או פרסום של התוכן המאוחסן באתר, שלא הותר במפורש, אסור, אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.

35.   המשתמש מתחייב שלא לבצע כל שינוי בתוכן, לרבות שכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של התוכן או חלק ממנו, ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, וכן שלא להתיר לאחרים לעשות בו שימוש, שלא ליצור עבודות נגזרות, ושלא לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, בתוכן או חלק ממנו.

תוכן גולשים

36.   כל תוכן שמשתמש מעלה לאתר (להלן: "תוכן גולשים"), הינו בבעלות ובאחריות הבלעדית של המשתמש שהעלה אותו. בעת העלאת תכנים לאתר, המשתמש מעניק לחברה רישיון כלל עולמי, בלתי חוזר, ללא בלעדיות, ניתן להעברה, בלתי ניתן לביטול וללא תמלוגים, לפרסם ולהשתמש בתוכן אותו העלה כאמור לכל שימוש לרבות העברה, שכפול, הפצה, הכנת יצירות נגזרות, מכירה, הצגה, רשות שידור ציבורי וביצוע בפומבי לרבות, ללא הגבלה, על קידום השירות בכל ערוצי המדיה.

37.   המשתמש מתחייב ומצהיר כי יש לו (וימשיך להיות לו במהלך כל השימוש בשירות) כל הרישיונות הדרושים, הזכויות וההרשאות, אשר נדרשים על מנת לאפשר לאתר להשתמש בתוכן שהעלה כאמור.

38.   המשתמש מתחייב ביחס לכל תוכן כי אין שום מגבלה חוקית ו/או חוזית ו/או מוסרית ו/או אחרת המונעת ממנו להעלות ו/או לפרסם תכנים כאמור.

39.   המשתמש מתחייב מבין ומסכים כי הינו אחראי באופן בלעדי לתוכן שהעלה ועל ההשלכות של הפרסום. האתר מתנער במפורש מכל אחריות בקשר עם כל תוכן גולשים.

40.   החברה אינה אחראית לתכנים אשר נכתבו על-ידי המשתמשים במסגרת חוות הדעת. החברה רשאית לבטל את חוות הדעת, וכן לשנות, מעת לעת, את מבנם, מראם וזמינותם של השירותים והתכנים שבהם, ללא הודעה מוקדמת.

41.   משתמש המבקש לפרסם חוות דעת באתר, יתייחס בחוות הדעת לבית העסק בלבד, על פי התרשמותו הסובייקטיבית בלבד וכל זאת בכפוף לקשר עסקי שנוצר בין המשתמש לבית העסק. אין לעשות שימוש בחוות הדעת למטרה אחרת מלבד המטרה הנ"ל. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או לערוך כל חוות דעת שפורסמה, על פי שיקול דעתה, לרבות אם יוכח לה, כי לא התקיים קשר בין כותב חוות הדעת לבין בית העסק נשוא חוות הדעת.

42.   תכנים שיפורסמו בפורום ו/או בחוות הדעת יהיו חשופים לכלל גולשי רשת האינטרנט. החברה לא תישא באחריות ביחס לתגובות אשר יתקבלו ביחס לפרסום בחוות הדעת, או לכל תוצאה שתגרם בעקבות התגובות הנ"ל. החברה לא תישא באחריות לשימוש אשר ייעשה על ידי צד שלישי כלשהו בתכנים אשר פורסמו על-ידי המשתמשים באתר.

43.   החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשלב באתר פרסומות מסחריות ואחרות, אשר יתייחסו, במישרין ו/או בעקיפין, לתוכן גולשים /או אף יוצבו בצמוד או בסמוך לתוכן גולשים מבלי שתהא למשתמש שהעלה את תוכן הגולשים הרלוונטי כל טענה או תביעה בקשר לכך, לרבות בדבר קבלת תמורה כלשהי.

44.   האתר רשאי לעשות כל שימוש בתכני הגולש כמתואר בתקנון זה, לרבות השימושים הבאים:
•   להציג את תכני הגולש באתר ובאתרים עמם הוא מצוי בשיתוף פעולה;
•   לבצע בתכנים כל פעולה טכנית הנדרשת לצורך מימוש מטרות האתר, הפעלת האתר, הצגת התכנים באתר, יחסי ציבור של האתר ולצורך מימוש ההרשאות המפורטות בסעיף זה (לרבות בין היתר הקלטה, העתקה, אחסון, עריכה המרה ושידור) לרבות ביצוע יצירות נגזרות, ביצוע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, שכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ללא צורך בהסכמת המשתמש, וללא מתן תמורה כלשהי למשתמש. כן רשאי האתר לעשות בתכני הגולש כל שימוש נוסף אחר על פי שיקול דעתו.

45.   במידה והמשתמש יפר זכויות או דין מכל סוג שהוא או הוראה כלשהי בתקנון זה, המשתמש מייפה את כוחו של האתר להסיר מעצמו כל אחריות ולהעביר אל המשתמש כל תביעה בנושא.

46.   המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, שייגרמו להם, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, הקשורים במישרין או בעקיפין לתכנים שהעלה או פרסם המשתמש באתר ו/או כל פעולה או שימוש שעשה המשתמש באתר ו/או בקשר להפרה את הוראות תקנון זה או כל תנאי שימוש אחרים שהשימוש באתר כפוף להם, או את הוראות הדין או פגיעה בצד שלישי כלשהו לרבות רשויות מוסמכות, וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של החברה, וזאת בנוסף לכל זכות העומדת לחברה על פי כל דין.

47.   המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים, בשום מקרה, לטיבו, מהימנותו, נכונותו, שלמותו, עדכניותו, חוקיותו ותפקודו, של תוכן גולשים, וכי הם כמובן גם אינם אחראים לכל הסתמכות שתתבצע ביחס לתוכן גולשים, כמו גם ביחס למידע או התכנים כהגדרתם לעיל.

48.   בשימוש באתר נותן המשתמש את הסכמתו לכך שהוא עלול להיחשף לתוכן שאינו מדויק מבחינה עובדתית, פוגע, בלתי הולם, וכ'. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או זכות ו/או תרופה שיכולה להיות לו כנגד האתר בגין תכנים אלה.

49.   כל זכות (ככל שקיימת) בתכני משתמש (בין היתר זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא), שייכות למשתמש שהעלה את התוכן לאתר (על פי הצהרתו בתקנון זה). לצורך השימוש בתכני הגולש יש לקבל את רשותו. שימוש בתכני גולש, ללא אישור ממנו, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 ("חוק זכות יוצרים").

50.   החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציב תנאים ו/או מגבלות ביחס לתוכן גולשים ו/או למחוק אותו על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא של החברה, וזאת, בין היתר אך לא רק, בחלוף פרק זמן ו/או עקב חריגה ביחס לתנאי השימוש באתר.

51.   החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לפרסם ו/או למחוק ו/או לערוך שינויים באופן מלא או חלקי, בתוכן גולשים בין אם טרם הועלו לפרסום ובין אם כבר פורסמו, ללא צורך בהסכמת המשתמש או מתן הודעה מוקדמת למשתמש.

מדיניות פרטיות

52.   השימוש באתר וקבלת השירותים מהאתר, טעונים ומותנים בחלקם בהרשמה לאתר. במסגרת ההרשמה יידרש המשתמש למסור מספר פרטים, ובכלל זה שם מלא, אזור מגורים וכתובת דואר אלקטרוני.  

53.   נתוני המשתמש, כפי שנמסרו בעת ההרשמה לאתר וכן פרטים אישיים נוספים שיועלו על ידי המשתמש לאתר, יישמרו במאגר המידע של החברה.

54.   החברה הינה הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר.

55.   האתר עושה שימוש בקבצי טקסט ותוכנה במחשב ("Cookies"), המאפשרים אימות ואגירת מידע אודות הרגלי השימוש של הגולש באינטרנט, שיפור השירות ופעולת האתר, תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת העדפותיהם של המשתמשים וכן לצרכי אבטחת מידע. האתר ישמור את המידע האמור במאגר המידע שבבעלותו.

56.   המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מאשר לאתר לשתול Cookies המאפשרים את זיהויו, כמו גם לעשות כל שימוש במידע ובפרטים שנאספו באמצעותן, לרבות לצורכי משלוח מידע על שירותי האתר וצדדים שלישיים הקשורים בו.

57.   החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמש אל האתר ו/או במסגרת הגלישה בו, ובמידע נוסף שמסר המשתמש לצרכים שונים של פעילות החברה כפי שתהיה מעת לעת, לרבות : יצירת קשר עם לקוחות וצדדים שלישיים, פרסום, שיווק וקידום מכירות, הפקת פעילויות ואירועים, מתן שירותי דיוור, לרבות דיוור ישיר על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, עבור לקוחות וצדדים שלישיים; למשתמש תהא אפשרות להסיר עצמו מכל אחת מרשימות התפוצה של מסלולי הדיוור, כמפורט בכל הודעת דיוור, ולא תהא לו כל טענה כלפי החברה בקשר לקבלת דיוור כאמור.    

58.   בשימוש באתר נותן המשתמש את הסכמתו לכך שהחברה תחשוף ו/או תעביר פרטים מזהים אודותיו שהתקבלו אצלה ממנו ו/או בקשר עם שימוש באתר, ובכלל זה את פרטי המשתמש המצויים בחברה, את מספר ה-IP של המחשב המתקשר, זמני ההתקשרות ואורכם, וכל מידע אחר ו/או נוסף אשר עשוי לזהות את המשתמש ו/או לקשר את המשתמש לפעילות כלשהי ברשת האינטרנט. המשתמש מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, את זכותה של החברה לעשות זאת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, לרבות במקרה של מיזוג פעילות החברה ו/או האתר עם גורם אחר, או בהתאם לדרישות הדין או הרשויות המוסמכות או מכוח צו שיפוטי, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת או בקבלת הסכמה נוספת לכך מאת המשתמש מעבר לקבוע בתקנון זה המסדיר את תנאי השימוש באתר. המשתמש מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, כי לא תהינה לא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה במקרים כאמור.

59.   מבלי לפגוע באמור, רשאית החברה להעביר לצדדים שלישיים את פרטי המשתמש האישיים והמידע שנאסף עליו על-ידי האתר בקרות אחד או יותר מהמקרים המפורטים להלן:
•   במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר, או אם יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה. במקרים אלה, יהיה האתר רשאי למסור את המידע לרשויות לאכיפת החוק ו/או לצד שלישי הנפגע מהפרת תנאי השימוש, לפי הנדרש;
•   אם יינתן צו שיפוטי המורה לאתר למסור פרטי משתמש או מידע אודותיו לצד שלישי ו/או על פי דרישת הרשויות לאכיפת החוק;
•   בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין האתר;
•   בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש של המשתמש ו/או צד ג';
•   במקרה של מיזוג החברה ו/או האתר או פעילות עם צד שלישי – החברה ו/או האתר יהיה זכאי להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיו, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
דיוור

60.   האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמה רשאים לעשות כל שימוש במידע שסופק לה על ידי הגולש באתר, לרבות במידע האישי, בין היתר על מנת לספק מידע, וכן יהיה רשאי לשלוח מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות מערכת המסרים האישיים באתר מידע, עדכונים, הזמנות ו/או עדכונים, קישורים, הודעות, פרסומות, חומר, מידע לרבות פרסומי או שיווקי, וכל מידע אחר שהמשתמש עשוי למצוא בו עניין על פי שיקול הדעת של הנהלת האתר מכוח השימוש באתר ובשירותיו, בין אם באמצעות האתר ובין אם באמצעות צדדים שלישיים לרבות דיוור ישיר ואף שיגור דברי פרסומת שונים. למשתמש תהא נתונה כל העת אפשרות להסיר עצמו מכל אחת מרשימות התפוצה של מסלולי הדיוור השונים, כמפורט על גבי כל הודעת דיוור כאמור, ולא תהא לו כל טענה כלפי האתר ו/או החברה בקשר לקבלת דיוור כאמור.   

61.   בנוסף, המידע אשר נאסף ישמש לצורך בקרה, פיקוח, פיתוח ושמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ולצורך קיום הוראות כל דין, וכן לצרכי האתר ובכלל זה שירות סקרים, פרסום מפולח, ניתוח סטטיסטי וכדומה.


פרופיל אישי

62.   האתר מעמיד לרשות המשתמש מערכת המאפשרת הקמת פרופיל אישי. הפרופיל האישי הינו חלק מהשירות באתר והוא ניתן כרגע בחינם.

63.   האתר מזמין גם נותני שירות / בתי עסק בתחומים שונים להפיק פרופיל משתמש לשם פרסום סחורה ושירותים המוצעים על ידם לגולשי האתר (להלן: "בתי העסק").

64.   הפרופיל יישאר בתוקף למשך השימוש בשירות ו/או למשך החברות באתר. השירות ניתן להפסקה בכל עת, מכל סיבה שהיא.

65.   החברה רשאית לחסום או להסיר פרופיל ללא התראה מוקדמת מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה, לרבות במקרה שלדעתה יש בהפסקת השירות תרופה לבעיית אבטחה במערכת, או כאשר השימוש בפרופיל האישי אינו כחוק ו/או אינו על-פי תקנון זה. החברה אינה מחויבת לשמור נתונים וקבצים של פרופיל אישי במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה.

66.   הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לבדוק בכל עת ובכל אמצעי שתמצא היא לנכון האם הפרופיל האישי עומד בכל הוראות התקנון.  

67.   כל ההוצאות והאחריות בקשר עם הקמת הפרופיל האישי, תפעולו, עדכונו, הצגת המידע שבו, תחזוקתו וכל הפעילות בו מכל סוג שהוא יחולו על המשתמש ועליו בלבד, ולא תהייה לו בעניינים אלה כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר.

68.   החברה אינה מתחייבת בשום דרך לאחוזי רציפות השירות אותו היא מעניקה למשתמש, או לשלמות הנתונים המאוחסנים על שרתי החברה או בחוות השרתים או בכל אחד ממחשבי החברה הקשורים עימה בפעילותה. המשתמש אחראי לגיבוי תמידי של המידע בפרופיל האישי שלו. החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא, למחיקתם של קבצים מכל סיבה שהיא. החברה אינה אחראית לגילוי כל חומר סודי או לפריצה לחשבונות הממוקמים על שרתי החברה או מערכותיה, ואינה אחראית על שרתי הגיבוי.

הגבלת אחריות

69.   האתר, לרבות השירותים, המידע ותוכן הגולשים, מוצגים למשתמשים as is. החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים לכל שימוש שהמשתמש עושה בהם, בין במישרין בין בעקיפין, ו/או להסתמכות המשתמש עליהם.

70.   האתר אינו מעורב או צד לכל עסקה בפועל בין הגולשים ו/או המשתמשים ו/או בתי העסק נותני השירות. לאתר אין שליטה על איכותן, דיוקן, בטיחותן, או חוקיותן של עסקאות שמתבצעות באמצעות האתר וכן אינו יכול לאמוד את היכולת של בתי עסק לספק פריטים או שירותים ואינו אחראי לכל מעשה או מחדל של משתמש או כל צד שלישי.

71.   האתר אינו מעורב או צד לכל התקשרות בין המשתמשים. המשתמש הינו אחראי באופן בלעדי לתכנים אשר הוא כותב ו/או מעלה. המשתמש משחרר בזאת את החברה והאתר ו/או מי מטעמם מכל תביעה ו/או טענה ו/או מחלוקת בגין תוכן ו/או מידע שקיבל ממשתמש אחר באתר. המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, פגיעה, הפסד או הוצאה שייגרמו להם הקשורים במישרין או בעקיפין לתכנים ששלח אותו משתמש למשתמש אחר. סעיף זה נועד להוסיף על כל האמור בתקנון זה, ולא לגרוע ממנו.

72.   החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר, לרבות בשירותים, במידע ובתוכן גולשים ו/או הסתמכות עליו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

73.   החברה רשאית לכלול באתר תכנים מסחריים של צדדים שלישיים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות וכיו"ב (להלן: "תוכן זר"). המשתמש פוטר בזאת את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לתכנים מסחריים שאינם של החברה עצמה. כל שימוש בתוכן זר ו/או הסתמכות עליו יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש בלבד.

74.   מובהר למשתמש, כי המידע באתר עשוי להתעדכן ו/או להשתנות, מעת לעת, וכי תכנים שהופיעו באתר עשויים להימחק ו/או להשתנות ללא הודעה מוקדמת וללא הסכמת המשתמש, וכי החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג, שייגרם במקרה כאמור.

75.   החברה אינה מתחייבת כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, והמשתמש פוטר בזאת את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הנוגעת לכך.

76.   מנוע החיפוש והאינדקס של האתר מאפשרים למצוא מידע ותכנים המתפרסמים באתר, לרבות פרופילי משתמשים עסקיים המפרסמים את מרכולתם באתר. מרבית המידע והתכנים הללו אינם מתפרסמים ו/או נערכים על ידי האתר. האתר אינו שולט ו/או מפקח על המידע המתפרסם בפרופילי המשתמשים העסקיים אליהם מקשר האינדקס, ולפיכך אינו אחראי למידע זה. אין באפשרותו לקבוע עד כמה המידע מהימן (אם בכלל), שלם, מדויק או עדכני.

77.   אינדקס האתרים נערך על פי שיקול הדעת הסובייקטיבי של עורכי האתר וסדר האתרים המופיעים באינדקס אינו מעיד על טיבם או חשיבותם של האתרים ויכול שבקביעתו יילקחו בחשבון גם שיקולים מסחריים של האתר.

78.   ציון הגולשים, המתפרסם לצד תיאורי הפרופיל העסקי, הינו ציון שהעניקו משתמשים אקראיים שבחרו לדרגם. אין לייחס אפוא להמלצות, או לתיאור באינדקס, כל תוקף מחייב ואין לראות בהם אמת מידה אובייקטיבית להערכת הפרופיל העסקי או לחשיבותו.

79.   המשתמש מתחייב לנהוג בתום לב, ביושר ובהגינות בכל עניין הקשור במישרין או בעקיפין, במילוי המשוב על בית העסק ומבלי לפגוע באמור, מתחייב (א) שלא להסכים לכל מגבלה בדרך כלשהי על זכותו להשתתף במשוב, בין על פי חוזה ובין אם בכל דרך אחרת; (ב) שלא לקבל מבית עסק כל הצעה שיש בה שוחד או הטבה בתמורה למילוי משוב; (ג) שלא להעתיק או להשתמש בתוכן ביקורת או משוב מאתר עסקי או לאתר חיצוני אחר; (ד) לספק מספר משובים לאותו בית עסק, כמשתמשים שונים; (ה) להסכים כי בית העסק יספק משוב בשמו.

80.   מנוע החיפוש מספק קישורים לאתרי אינטרנט על בסיס מילות מפתח. מנגנון חיפוש זה פועל באופן אוטומטי. עם זאת, האתר אינו יכול להבטיח שמנוע החיפוש יציג רק תוצאות רלבנטיות למילות המפתח שהקליד המשתמש.

התקשרות משתמש עם בית עסק וצדדים שלישיים אחרים

81.   האתר אינו מספק שירותים או מוצרים המתפרסמים או המוצעים על ידי בתי עסק ואינו מבטיח את איכות המוצרים או את השירותים שמציעים בתי העסק. כל התקשרות, התכתבות, בכתב או בעל פה, שנעשו לגבי המוצרים והשירותים המוצעים באמצעות האתר מוצעים אך ורק ונמצאים באחריותם הבלעדית של בתי העסק. האתר ו/או החברה אינה צד לכל עסקה בין המשתמש לבין מי מבתי העסק ולא תהיה צד לכל מחלוקת עם בית עסק, ככל שתהיה כזו.

82.   האתר ו/או החברה אינם יכולים לאמת את זהות בתי עסק אשר נרשמים לאתר, וממילא לא יכולים להבטיח את היכולת לספק את השירות אותו מציע בית העסק. מטרת האתר היא לשמש כנקודת התחלה לזיהוי בתי עסק כדי לספק את המוצרים והשירותים, והמשתמש נדרש לערוך בדיקה על מנת להבטיח כי בית העסק אותו בחר אכן יכול לספק לו את הטובין ו/או השירות המתאים לו.

83.   החברה לא תישא בכל אחריות בנוגע לפעילות ו/או שירותים שמשתמש יקבל מצדדים שלישיים כאמור, או ביחס לכל התקשרות בין משתמש לצד שלישי, גם אם השירות או ההתקשרות נוגעים, במישרין או בעקיפין, לפעילות החברה ו/או האתר.

תנאי שימוש באפליקציית מצלמה:

84.   מובהר בזאת כי תנאי השימוש באפליקציית המצלמה של אתר וודינגבוק-( להלן:"האפליקציה"), על כל ישומיה, כפי שהינה מתוארת באתר ) weddingbook.co.il להלן: " האתר " ו/או " אתר וודינגבוק"), אשר בבעלות ו/או בשליטת חב' וודינגבוק ( להלן: " החברה"), הינם חלק בלתי נפרד מן תנאי השימוש הכלליים של אתר וודינגבוק . לפיכך תנאי השימוש הכלליים ו/או של הזוגות שבאתר יחולו בשינויים המחויבים גם על השימוש באפליקציה כך שהשימוש באפליקציה הינו בכפוף לקבלתם ללא שינוי של כל התנאים הכלולים והמופיעים באתר זה ובכפוף למדיניות והנהלים המפורסמים באתר החברה ו/או שעשויים להתפרסם מדי פעם באתר זה על ידי החברה. מובהר בזאת כי האחריות לבדוק ולקרוא מעת לעת את תנאי השימוש כפי שהינם מופיעים באתר החברה ,וכן השינויים שיעשו בהם מעת לעת, מוטלת על המשתמשים בלבד, כהגדרתם להלן. לפיכך גם המשך השימוש ו/או גישה לאפליקציה לאחר פרסום כל שינוי בתנאי שימוש אלו, מהווה הסכמה בדיעבד לשינויים אלה. המשתמשים מצהירים כי קראו בנוסף לתנאי שימוש אלו גם את תנאי השימוש הכלליים באתר.

85.   מובהר כי האופציה להורדת ו/או השימוש באפליקציה ע"י הזוגות המתחתנים ו/או ע"י אורחיהם( (להלן ולעיל, ביחד ו/ או לחוד : "המשתמשים"), הינו בשלב זה, ניתן בחינם. יחד עם זאת החברה שומרת על זכותה בעתיד לכרוך השימוש ו/או הורדת האפליקציה בתשלום , בהתאם למחירים שיקבעו על ידה ועפ"י שיקול דעתה מעת לעת. אופן השימוש באפליקציה מתואר באתר החברה, והינו כפוף לאמור בתנאי שימוש אלו.

86.   מובהר ומוסכם ומודגש כי השימוש באפליקציה זו אינו נועד לשמש כתחליף לרכישת שירותי צילום לארוע החתונה של הזוגות המתחתנים , אלא נועד לשמש אך ורק כאמצעי עזר נוסף בלבד לאירוע החתונה של הזוגות המתחתנים. כמו כן מובהר וידוע כי חרף העובדה שהחברה עושה ותעשה כל מאמציה כי האתר והשימוש באפליקציה יהיה נקי משגיאות הרי הואיל והמדובר בתכני אינטרנט הרי שאין לחברה היכולת להבטיח גישה רציפה ונקיה משגיאות ו/או טעויות ו/או התערבויות של צדדים שלישיים שאינם בשליטתה, בכל עת ולפיכך מוסכם בזאת כי אין ולא יהיה בשימוש באפליקציה זו כדי ליצור אינטרס הסתמכות כזה או אחר ע"י המשתמשים וכי האחריות לכל דבר ועניין מוטלת על המשתמשים בלבד.

87.   בהקשר לאמור לעיל מוסכם כי המשתמשים מוותרים בזאת על כל טענה כנגד החברה ו/או האתר בגין איכות ו/או טיב ו/או תוכן התמונות ו/או סרטוני הוידיאו שיועלו לאתר ע"י מי מהמשתמשים באמצעות השימוש באפליקציה. לא תישמע בעניין זה כל טענה כנגד החברה, מצד המשתמשים כי הסתמכו על השימוש באפליקציה ו/או כי נגרם להם נזק כלשהו ו/או הפסד כלשהו , מכל סיבה שהיא,כתוצאה מהשימוש באפליקציה ו/או כתוצאה מהסתמכותם על השימוש בה ו/או על אופן השימוש בה לרבות ( אך לא רק) :בגין עצם העלאת התמונות ו/או סרטוני וידאו לאתר באמצעות השימוש באפליקציה ו/או בגין אי העלאתם לאתר מכל סיבה שהיא ו/או בגין איכות התמונות ו/או סרטוני הוידיאו ו/או בגין טיב התמונות ו/או סרטוני הוידיאו שהועלו באמצעות האפליקציה ו/או בגין טענות בדבר אובדן ו/או חוסר מלא ו/או חלקי בתמונות ו/או סרטוני הוידיאו שהועלו לאתר באמצעות האפליקציה ו/או בגין טענות בדבר הפסקת השימוש ו/או העדר היכולת לעשות שימוש באפליקציה, באופן ארעי או קבוע , ו/או בגין טענות בדבר אובדן ו/ או השחתה של נתונים. לחברה לא תהא כל אחריות ו/או חבות כלפי מי מהמשתמשים בגן כל אירוע נזק ו/או הפסד , מכל מין וסוג שהוא ( לרבות נזקים מיוחדים ו/או עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או מקריים) הנובעים מן הטענות כאמור לעיל ו/או מכל טענות דומות אחרות.

88.   האתר והאפליקציה ניתנים" כמות שהם"(AS ISׂ), ומשכך מובהר בזאת כי החברה לא בדקה, ולא יכולה לבדוק, כל החומר, ו/או התוכן המפורסמים ע"י המשתמשים באמצעות השימוש על ידם באפליקציה ואינה יכול אפוא להיות אחראית על השימוש של אותו חומר, תוכן או אפקטים . לחברה אין אפשרות לשלוט על התוכן המועלה ע"י המשתמשים באפליקציה (לרבות תוכן מסוג טקסט , גרפי וידאו ו/או תמונה ) ומשכך האחריות המלאה על כל תוכן, ועל כל נזק הנובע, מתוכן זה, מוטלת על המשתמשים בלבד והחברה לא תישא בכל אחריות בגין כל נזק כאמור.

89.   בהקשר לאמור בסעיף 5 לעיל , מצהירים המשתמשים כדלקמן: 1.כי כל שימוש באפליקציה על ידם לא יהווה הפרה של זכויות קנייניות, לרבות אך לא רק סימני מסחר, זכויות יוצרים, פטנטים או זכויות סחר סודיים, של צד שלישי;2. כי התוכן אינו מכיל או להתקין וירוסים, תולעים, תוכנות זדוניות, סוסים טרויאניים או תוכן מזיק או הרסני אחר;3. כי התוכן הוא לא זבל, הוא לא מגונה, ואינו מכיל תכנים מסחריים לא אתיים או לא רצויים, ו/או תכנים המהווים מעשים בלתי חוקיים ;4. כי התוכן הוא לא פורנוגרפי, אינו מכיל איומים או אלימות כלפי מסיתים יחידים או גופים, ואינו מפר את הפרטיות או פרסום זכויות של צד שלישי כלשהו;5. כי התוכן המועלה לאתר באמצעות השימוש באפליקציה אינו מהווה בגדר לשון הרע כלפי צדדים שלישיים כלשהם. 6. כי הינם אחראים על נקיטת אמצעי זהירות כנדרש בכדי להגן על עצמם ועל מערכות המחשב שבשימושם מפני וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, ותוכן מזיק או הרסני אחר;6. כי השימוש באפליקציה נעשה בהתאם ו/או אינו מפר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או תקנות של מדינת ישראל.

90.   מבלי לגרוע מן האמור לעיל מוסכם בזאת כי לחברה יש את הזכות (אך לא את החובה) לפי שיקול דעתה הבלעדי , בכל עת: (א) לסרב או להסיר כל תוכן, אשר לדעתה לדעת הינו מפר כל מדיניות החברה ו/או האתר או בכל דרך שהיא מזיק או מעורר התנגדות, או (ב) להפסיק או למנוע גישה ושימוש באתר או באפליקציה לכל אדם או גוף מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. במקרה זה וככל שהשימוש באפליקציה יהא בתשלום בעתיד, הרי שלא תהיה חובה לחברה לספק החזר כספי של כל הסכומים ששולמו עד כה.

91.   בכל מקרה של תביעה כנגד החברה מצד שלישי כלשהו, בטענה כי הוא נפגע ו/או ניזוק מהתוכן שהועלה ע"י מי מהמשתמשים, תהא לחברה ו/או למי מטעמה הזכות המלאה לקבלת שיפוי מלא מהמשתמשים, ביחד ו/או לחוד , כדלקמן , ( עפ"י בחירתה ושיקול דעתה):

91.1. הזכות לקבלת שיפוי מלא ישירות מן הזוגות המתחתנים הנרשמים לאתר ואשר באישורם תנאי שימוש אלו הינם נוטלים על עצמם כלפי החברה את האחריות המלאה לגבי כל נזק שיגרם כתוצאה מהעלאת תוכן מפר לאתר החברה על ידם ו/או ע"י מי מאורחיהם באירוע החתונה ו/או מי מטעמם, ומסירים מהחברה כל אחריות בגין כל נזק שיגרם ע"י השימוש כאמור.

91.2. הזכות לקבלת שיפוי ישירות מאורחיהם של הזוגות המתחתנים אשר העלו התוכן המפר ו/או הפוגע לאתר, ואשר באישורם תנאי שימוש אלו הינם מתחייבים לשפות את החברה בגין כל הפסד ו/או נזק שתיאלץ החברה לשלם לצדדים שלישיים אשר הינו תוצאה ישירה ו/או עקיפה משימושם באפליקציה ו/או באתר החברה, גם במקרה בו התוכן הפוגע לא הועלה על ידם אלא הועלה ע"י מי מטעמם ו/או ע"י אחרים, אך באמצעות השימוש באפליקציה ממכשירם.


פרסום קרדיט ליוצר
    
92.   החברה תפרסם באתר קרדיט ליוצר, בהתאם להוראות הדין. יחד עם זאת, ככל שתעלה טענה כי בפרסום כלשהו לא ניתן קרדיט ליוצר, ו/או הקרדיט שניתן אינו נכון ו/או שלם וברור, על המשתמש ליידע את החברה בלא דיחוי, על מנת לאפשר לה לתקן את הקרדיט. תיקון הקרדיט כאמור יהווה סעד בלעדי, מלא וסופי לכל טענה כאמור.

תנאים נוספים

93.   מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לפרסומים ו/או שימוש באתר יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל. המשתמש מסכים לכך כי לא תהא תחולה להוראות ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים, ולכן, בכל מקרה, לא יתקיים דיון שיפוטי מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

94.   בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 (שישה) חודשים ממועד ביצוע הפרסום או האירוע נשוא פניית המשתמש, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר ונשנה, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. המשתמש מתחייב שלא להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של החברה לפעולתו של המשתמש, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של החברה. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.

95.   המשתמש מסכים כי אין לפרש את הניסוחים בתקנון זה באופן מצמצם כנגד החברה, וזאת בין היתר לנוכח השינויים התכופים בתחום האינטרנט והסתמכות החברה על תקנון זה. כל זכות שלא הוקנתה במפורש למשתמש שמורה לחברה.

96.   אם ייקבע כי סעיף כלשהו בתקנון הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר סעיפי התקנון.

97.   כל ויתור, דחייה, ארכה או הקלה מצד החברה כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת החברה ולא ייחשבו כויתור על זכויותיה.

98.   תקנון זה יחול לטובת החברה והפועלים מטעמה ו/או עבורה. החברה רשאית להעביר ו/או להסב את תקנון זה, ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות ממנו, באופן מלא או חלקי, ליחיד, תאגיד או כל גוף משפטי חוקי, לרבות חברת אם, חברת בת, חברה קשורה, על דרך של העברה, מכירה, הקניה, מיזוג, פיצול, איחוד ועוד, ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש.

99.   אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת אשר בתקנון זה. הכותרות בתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד.

100.   החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומם של תנאי השימוש המעודכנים באתר. המשתמש מודע לכך שההוראות תחייבנה אותו מרגע עדכונן.

101.   כל הכתוב באתר בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך; וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

102.   השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתקנון זה. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי תנאי השימוש באתר ידועים לו וכי הוא מתחייב לפעול על פיהם.

שלחו לי דוא"לים פרסומיים מהאתר
 

למה כדאי להירשם ? עבור להרשמת ספקים  

אתרי חתונה אישיים חינם! ספרו את הסיפור שלכם, הוסיפו תמונות וסרטוני
וידאו, פרסמו תאריכים ושעות של כל האירועים שלכם,
שתפו משפחה וחברים והזמינו את האורחים שלכם
לאשר את הגעתם דרך האתר שלכם.
צפו בכל העיצובים
פיצ'רים חינמים נוספים
 

רשת חברתית

רק אצלנו תוכלו לראות חתונות אמיתיות בכרטיס הספק ולהתרשם מהשירותים האמיתיים של הספקים.
 

בקשות להצעות מחיר

חסכו כסף וזמן, בקשו הצעות מחיר מספקים דרך האתר וקבלו הצעות לתיבת דואר הפנימית שלכם.
 

חוות דעת ודירוגים

התרשמו מהמלצות ודירוגים של מתחתנים טריים.
 

מתנות באשראי

איפה הכספת? אצל מי הצ'קים? לא עוד! קבלו מתנות מהאורחים באשראי היישר לחשבון הבנק שלכם.
 

אישורי הגעה

בנו אתר חתונה אישי והזמינו את האורחים שלכם לאשר את הגעתם דרך האתר.
 

פורום

יש לכם שאלות? כאן תמצאו את התשובות.
 

בלוגים

זו הבמה שלכם לספר, לשתף, לחלוק וכמובן - לשמר את כל אותם הזיכרונות הנפלאים.
 

מדד רווקים רווקות (בקרוב)

אפליקציית רווקים רווקות שתאפשר לכם ליצור היכרויות בין הקרובים אליכם בערב החתונה , וללא כול מאמץ
 
 
 
 
Weddingbook בע"מ © כל הזכויות שמורות
אושן טכנולוגיות: פיתוח UI